برنامه نویسی

انواع داده جاوا اسکریپت – انجمن DEV

جاوا اسکریپت دارای دو دسته اصلی از انواع داده است: انواع اولیه و غیر ابتدایی (مرجع).

1. انواع داده های اولیه
انواع داده های اولیه ابتدایی ترین انواع داده ها هستند و عبارتند از:

آ. عدد
نوع Number هم اعداد صحیح و هم اعداد ممیز شناور را نشان می دهد. جاوا اسکریپت بین اعداد صحیح و ممیز شناور تفاوتی قائل نمی شود.

let age = 25;
let price = 19.99;

وارد حالت تمام صفحه شوید

از حالت تمام صفحه خارج شوید

ب رشته
نوع String دنباله ای از کاراکترها را نشان می دهد. رشته‌ها را می‌توان در گیومه‌های تکی (‘)، گیومه‌های دوتایی (“)، یا بکتیک (‘) برای حروف الفبای الگو قرار داد.


let greeting = "Hello, world!";
let name="John Doe";
let message =
سلام، ${name}!;

c. Boolean
The Boolean type has only two values: true or false. It is typically used in conditional statements.


let isVerified = true;
let hasAccess = false;

d. Undefined
A variable that has been declared but not assigned a value is of type undefined.


let x;
console.log(x); // undefined

e. Null
The null type represents the intentional absence of any object value. It is one of JavaScript’s primitive values.


let emptyValue = null;

f. Symbol (introduced in ES6)
A Symbol is a unique and immutable primitive value often used as the key of an object property.


let sym1 = Symbol('identifier');
let sym2 = Symbol('identifier');
console.log(sym1 === sym2); // false

g. BigInt (introduced in ES11)
The BigInt type is used for representing integers that are too large to be represented by the Number type.

`
let bigNumber = BigInt(1234567890123456789012345678901234567890n);

`
2. Non-Primitive (Reference) Data Types
Non-primitive data types can hold collections of values and more complex entities. These include:

a. Object
اشیا مجموعه‌ای از جفت‌های کلید-مقدار هستند. کلیدها رشته ها (یا نمادها) هستند و مقادیر می توانند هر نوع باشند.

let person = {
name: 'Alice',
age: 30,
greet: function() {
console.log('Hello!');
}
};
console.log(person.name); // Alice
person.greet(); // Hello!

ب آرایه
آرایه ها مجموعه های مرتب شده ای از مقادیر هستند. آرایه ها اشیا هستند و عناصر آنها می توانند از هر نوع باشند.

let fruits = ['Apple', 'Banana', 'Cherry'];
console.log(fruits[1]); // Banana

ج تابع
توابع اشیایی هستند که می توانند برای انجام اقدامات فراخوانی شوند.

function add(a, b) {
return a + b;
}
let sum = add(5, 10);
console.log(sum); // 15

د تاریخ
شی Date نشان دهنده یک لحظه واحد در زمان است. برای کار با تاریخ و زمان استفاده می شود.

javascript
Copy code
let now = new Date();
console.log(now); // Current date and time

ه. RegExp
شی RegExp عبارات منظم را نشان می دهد و برای تطبیق الگو در رشته ها استفاده می شود.

let pattern = /hello/;
let str="hello world";
console.log(pattern.test(str)); // true

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا